0

1. Algemeen

In deze verkoop en- leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

 • leverancier / verkoper: Bronckhorster Brewing Company b.v. te Rha Holland
 • zaken: alle door leveranciers vervaardigde of ten verkoop aangeboden bieren, gerst wijnen, gedistilleerd, andere zwak- en niet-alcoholische dranken alsmede alle verder door leverancier ten verkoop aangeboden producten en artikelen in de ruimste zin van het woord;
 • afnemer / koper: de retailer, groothandelaar, distributeur, detaillist (café, horecagelegenheid, of enige andere wederpartij niet zijnde de consument.

2. Werkingssfeer

2.1 Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.

2.2 De vorenbedoelde schriftelijke afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt.

2.3 Toepassing van de door afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou missen, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

3. Aanbiedingen en leveringen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Orders zijn voor leverancier eerst bindend wanneer zij door personen die bevoegd zijn de leverancier te vertegenwoordigen schriftelijk zijn bevestigd, danwel bij feitelijke uitvoering.

3.3 Afnemer is ten aanzien van de termijnen aangaande het plaatsen van orders gehouden aan hetgeen daaromtrent is gesteld door leverancier in de meest recente versie van het door leverancier gehanteerde voorraad en beschikbaarheidschema.

3.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te leveren zaken minimum hoeveelheden te bepalen. De minimum order is 5 colli op een pallet. Afwijkingen van de minimale orderomvang kunnen in overleg worden overeengekomen tegen de alsdan vast te stellen voorwaarden.

3.5 Opgegeven levertijden zijn indicatief en indien voorradig en nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van leverancier opleveren. Afnemer zal echter in dat geval gerechtigd zijn bij aangetekend schrijven te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in de leden 6 tot en met 8 van dit artikel, afnemer gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.

3.6 Mocht leverancier als gevolg van niet voorradig of uitverkocht zijn van de bestelde producten niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal hij gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de zaken uit te stellen.

3.7 Mocht de situatie in 3.6 langer dan twee maand duren, dan zal zowel leverancier als afnemer gerechtigd zijn, door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

3.8 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoeringsmaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkomingen van leveranciers van wie leverancier een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van leverancier. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van leverancier – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker maakt.

4.Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle door leverancier afgeleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake van vorderingen uit deze of uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of soortgelijke overeenkomsten, waaronder begrepen rente en kosten, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Afnemer heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij leverancier schriftelijk te kennen geeft dat afnemer deze zaken terstond ter beschikking van leverancier moet stellen.

4.2 De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, op eerste verzoek aan de leverancier feitelijke ter beschikking te stellen. De afnemer verleent leverancier reeds nu onherroepelijk volmacht de terreinen van afnemer te betreden teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding.

4.3 Leverancier heeft te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstellingen in de door hem gewenste vorm te verlangen.

5. Kwaliteit

5.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

5.2 Wanneer door de brouwerij geleverde producten niet voldoen aan de specificaties zullen deze door de brouwerij worden vervangen , tenzij er wordt geconstateerd dat de goederen niet correct zijn opgeslagen. Het bier moet  droog ,donker en redelijk constante temperatuur (tussen de 4 – 21 °C) worden bewaard. De klacht wanneer het afgeleverde product niet voldoet aan de gestelde eisen moet dit binnen 1 week schriftelijk ingediend zijn bij leverancier.

6. Vervoer en aflevering

6.1 Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de levering af-brouwerij.  Indien franco huis met de afnemer wordt overeengekomen is de leverancier vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren zaken.

6.2 Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten af te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Prijzen

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door leverancier is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen, inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen etc., doch exclusief de B.T.W., de verzendkosten en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.

7.2 Prijswijzigingen, waartoe leverancier te allen tijde gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen de oude prijzen.

7.3 Eventueel door leverancier verleende betalingskortingen hebben betrekking op de nettoprijs. Een korting wordt geacht slechts eenmalig te zijn verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8. Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van het eindbedrag van de verkoopfacturen op de door leverancier aan te geven wijze te geschieden met inachtneming van de op de factuur vermelde termijn, zonder enig recht op opschorting, verrekening of korting. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat dient betaling van de factuur binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering te hebben plaatsgevonden.

8.2 Eventuele geschillen tussen afnemer en leverancier over kwaliteit of uit andere hoofde door afnemer ingediende reclames geven afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij en voorzover de tekortkoming zulks rechtvaardigt en leverancier daarvoor schriftelijk en expliciet toestemming heeft verleend. Indien er sprake is van een situatie waarbij de tekortkoming de opschorting van de betaling rechtvaardigt en de leverancier voor deze opschorting schriftelijk en expliciet toestemming heeft verleend, dan heeft deze toestemming slechts betrekking op dat deel van de zaken waarop de reclame ziet en laat dat onverlet dat de afnemer de overige betalingen waarop de reclame geen betrekking heeft, binnen de door leverancier gestelde betalingstermijn dient te voldoen, ook al betreft het één factuur.

8.3 Bij niet tijdige betaling door de afnemer is afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand of ieder gedeelte van een maand dat niet tijdig is betaald, tenzij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger zal zijn, in welk geval deze laatste rente heeft te gelden.

8.4 Leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op afnemer hij enige betaling toerekent. In beginsel worden betalingen eerst in mindering gebracht op de openstaande rente en (incasso)kosten.

8.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door leverancier worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van desbetreffende afnemer.

8.6 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het door afnemer onbetaald gelaten bedrag, doch minimaal een bedrag als genoemd in de staffel conform de Wetgeving Incassokosten (WIK). Voor zover deze incassokosten, gebaseerd op vorenstaande, lager zullen zijn dan € 350,00, zal leverancier altijd gerechtigd zijn een bedrag van tenminste € 350,00 ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

8.7 Leverancier is bevoegd om de bedragen die hij uit welke hoofde ook verschuldigd is aan afnemer of aan andere tot dezelfde groep als afnemer behorende vennootschappen, in mindering te brengen op de bedragen die hij, uit welke hoofde ook, te vorderen heeft van afnemer of andere tot dezelfde groep als afnemer behorende vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat leverancier op verrekening kan doen.

8.8 Bonus- of kortingsbedragen welke door een ter zake formeel bevoegde schriftelijk zijn bevestigd ten gunste van afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door afnemer verschuldigde bedragen waarover de bonus en/of korting worden berekend aan leverancier zijn voldaan. Door afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering mogen worden gebracht.

8.9 Leverancier heeft, ingeval van niet tijdige betaling door afnemer, het recht om eventuele volgende leveringen op te schorten, totdat afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Leverancier is tevens gerechtigd zekerheid voor betaling te verlangen.

9. Reclames, aansprakelijkheid

9.1 Afnemer is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van (transport)schade zal afnemer terstond proces-verbaal doen opmaken en zijn bevindingen onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar maken.

9.2 Afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst en in aanwezigheid van de chauffeur van leverancier te controleren op hoeveelheid (vrachtbrief). In geval van afwijkingen in de hoeveelheid zal afnemer dit aan de chauffeur van leverancier kenbaar maken en dit ook onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar maken.

9.3 Reclames betreffende de geleverde zaken hebben geen gevolg indien zij niet binnen 3 werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk bij leverancier zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

9.4 Indien leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot nieuwe levering, zonder dat afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. Afnemer zal de zaken waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van de leverancier houden en de leverancier op eerste verzoek in de gelegenheid stellen de klacht te onderzoeken, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de door leverancier afgeleverde zaken alsnog te hebben goedgekeurd.

9.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan na overleg en indien leverancier daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. De kosten van bedoelde retourzendingen komen voor rekening van afnemer tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.6 Onverlet vorenstaande blijft de aansprakelijkheid van leverancier voor schade door gebreken van de zaken of voor het feit dat zij niet aan de daaraan gestelde verwachtingen voldoen, beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor leverancier op grond van zijn verzekering gedekt is danwel, voor zover dit bedrag lager is, tot maximaal het reeds gefactureerde en door afnemer betaalde bedrag.

9.7 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van afnemer, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade door derden of eindgebruiker danwel consument geleden.

9.8 Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en wegens persoonlijk letsel, ziekte of gezondheid, of schade door of aan goederen, tenzij afnemer aantoont dat dit te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens leverancier. In dergelijke gevallen is leverancier nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende bedrijfs- of persoonlijke schade. De aansprakelijkheid van leverancier zal in geen geval het netto factuurbedrag van het geleverde c.q. werkzaamheden te boven gaan.

9.9 Leverancier is evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de aflevering van het geleverde aan het perceel of aan de zich daarin bevindende zaken, worden toegebracht.

9.10 Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, bij de uitvoering van het werk of de aflevering van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden.

9.11 Met betrekking tot een symbool inzake uniforme codering als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.) regeling is leverancier nimmer aansprakelijk, tenzij hij de voorschriften van de E.A.N. niet heeft opgevolgd.

10. Verplichtingen afnemer / koper in het algemeen

Elke afnemer is verplicht:

 1. alle door leverancier in het verkeer gebrachte zaken uitsluitend te verhandelen in de originele van leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan en, voor zover van toepassing, aan zijn afnemer voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling retouremballage in rekening te brengen respectievelijk bij retournering te vergoeden als daarvoor in de prijslijst van leverancier voor de betreffende zaak zijn vermeld;
 2. voor de merken van de leverancier slechts reclame te maken op een wijze die door de leverancier is goedgekeurd;
 3. zich te onthouden van in het openbaar doen van negatieve uitlatingen over naam, merken, producten of emballage van leverancier;
 4. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van bieren, overige dranken en overige zaken van de leverancier. Hieronder wordt mede begrepen het regelmatig volgens de voorschriften reinigen en spoelen van de tapinstallaties en ander materieel. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan de van hem afkomstige zaken die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege afnemer of door hem beleverde derden;

11. Ontbinding

11.1 Leverancier respectievelijk afnemer behoudt zich het recht voor alle aan hem verschuldigde bedragen terstond op te eisen, gesloten overeenkomsten te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en de reeds geleverde zaken terug te nemen en/of de levering op te schorten indien:

 1. het faillissement van de wederpartij is uitgesproken dan wel wanneer daartoe een verzoek is ingediend;
 2. de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel deze is verleend;
 3. de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de wederpartij een aanvraag voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft ingediend danwel een dergelijke aanvraag reeds is toegewezen, danwel de wederpartij op welke andere wijze dan ook het beheer over zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen;
 4. de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden of het door de wederpartij uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt;
 5. de wederpartij komt te overlijden, als het een natuurlijk persoon betreft.

11.2 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden of enige met leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door leverancier geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen, dan wel verdere uitvoering van alle door leverancier en afnemer lopende overeenkomsten op te schorten, tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel voor verdere levering vooruitbetaling te eisen, onverminderd het recht van leverancier op schadevergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een of ander mocht ontstaan. De afnemer is aan schadevergoeding in ieder geval 30% van het verkoopbedrag verschuldigd, onverlet het recht van leverancier op (volledige) schadevergoeding. In deze gevallen is iedere vordering die leverancier ten laste van de afnemer heeft, direct opeisbaar.

11.3 Indien door leverancier, om welke reden dan ook, producten worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die ter beoordeling van leverancier aan die producten moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van leverancier vergoeding te verlangen van de uit een en ander voortvloeiende schade voor leverancier.

12. Geschillen

12.1 Alle geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst(en) of voortvloeiende uit de overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde Nederlands rechter. Ter keuze van leverancier is de Arrondissementsrechtbank Gelderland, locatie Zutphen bevoegd om van het geschil kennis te nemen dan wel, voor zover het een kort geding betreft, de voorzieningenrechter van die rechtbank, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.

12.2 Het Nederlands recht is, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en alle overige rechtsstelsels, op alle rechtsbetrekkingen met leverancier van toepassing.

Rha, April 2017